Program naukowy

Opis merytoryczny

XXIII Szkoły Dydaktyki Matematyki

 

Cel i zarys tematyki

W ostatnich latach obserwujemy istotną zmianę odbiorcy usług edukacyjnych w zakresie kształcenia matematycznego na poziomie ponadgimnazjalnym. W szkołach kończących się maturą uczy się obecnie około 80% rocznika młodzieży kończącej szkoły ponadgimnazjalne. Przed dziesięciu laty współczynnik ten wynosił około 50%. Wykształcenie średnie ogólne stało się obecnie powszechnym standardem, ponadto znaczna część uczniów podejmuje dalszą edukację na studiach wyższych. Sytuacja ta wymaga dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb większej części populacji.

Choć skala upowszechnienia wykształcenia ogólnego w Polsce jest nieporównywalna z doświadczeniami lat wcześniejszych, zagadnienie „matematyki dla wszystkich” jest rozważane we współczesnej dydaktyce matematyki co najmniej od lat siedemdziesiątych XX wieku.

Reformy, zapoczątkowane przez CIAEM
i zainspirowane przez A. Z. Krygowską, H. Freudenthala i innych wybitnych uczonych, miały na celu wypracowanie koncepcji matematyki szkolnej uwzględniając
ej potrzeby techniki, a równocześnie dostosowanej do możliwości percepcyjnych przeciętnych uczniów. Tak rozumiana „matematyka dla wszystkich” sprzyja realizacji idei „kształcenia przez matematykę” szerokich mas i sprzeciwia się ograniczaniu nauczania do treningu umiejętności czysto praktycznych.

Ogólnym celem planowanej konferencji jest prezentacja i dyskusja koncepcji dostosowania treści, metod, form i środków nauczania do potrzeb większej części populacji uczniów. W szczególności rozważane będą następujące problemy:

  • Dobór treści kształcenia w zakresie matematyki w świetle badań nad kształtowaniem pojęć matematycznych oraz
    z uwzględnieniem powiązań z innymi przedmiotami;

  • Możliwości wykorzystywania komputerów i kalkulatorów graficznych w procesie uczenia się, nauczania i oceniania oraz związane z tym korzyści i zagrożenia;

  • Problemy komunikacji w nauczaniu matematyki.


Uczestnicy konferencji

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli różnych środowisk związanych z matematyką i jej nauczaniem. Są wśród nich pracownicy wyższych uczelni (matematycy i dydaktycy matematyki), a także nauczyciele i doradcy metodyczni. Planowany jest także udział studentów zainteresowanych dydaktyką matematyki.