MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

 

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w 2 tomie WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW NAUCZANIA MATEMATYKI.

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW:

  • Artykuły prosimy nadsyłać do dnia 30 września br. na adres edyta@amu.edu.pl

 

  • Tekst powinien zawierać nie więcej niż 10 stron.

 

  • Nadsyłane teksty mogą być napisane w LaTeX-u lub w edytorze Microsoft Word (format pliku *.doc lub *.rtf).

 

  • Wymagania techniczne: format A4, czcionka 12 pkt, Times New Roman, pojedyncza interlinia. W tekście można używać wytłuszczeń i kursywy, bez podkreśleń. Tytuł prosimy wyróżnić czcionką 14 punktową. Pod tytułem prosimy podać imię i nazwisko, miejsce pracy oraz adres e-mail.

 

  • Cytaty powinny być ujęte w cudzysłów i mieć wyraźne wskazanie autora oryginału i miejsca pochodzenia (wraz z podaniem strony). Na końcu artykułu należy podać literaturę źródłową w kolejności alfabetycznej, bez numeracji, według wzoru:

 

ARTYKUŁ

Kowalski, H. 2007; Rola programów komputerowych w nauczaniu matematyki, Dydaktyka Matematyki nr 27. Roczniki PTM, s. 123-150.

 

KSIĄŻKA

Kowalski, H.: 2007; Problemy nauczania matematyki, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

 

ROZDZIAŁ LUB ARTYKUŁ W PRACY ZBIOROWEJ

Kowalski, H.: 2007: Rola kalkulatorów graficznych w nauczaniu matematyki w: Problemy nauczania matematyki, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

 

  • Powołanie na literaturę powinno mieć postać: "mówi o tym Kowalski (2002, s.23); "znaleźć to można w (Kowalski, 2002)".

 

  • Wszelkie rysunki, zdjęcia, tabele należy umieścić w dokumencie tekstowym w miejscu zaproponowanym przez Autora, a także przesłać osobno jako pliki w formacie .jpg. Prosimy, aby artykuł nie zwierał aktywnych makr.

 

  • Do artykułu powinno byc dołączone oświadczenie Autora, że nadesłany tekst jest jego własnym materiałem, nie narusza praw autorskich innych osób i nie był publikowany w innych czasopismach.